СНТ

СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО

AJPISiWw_As

Положення »

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Зборами НТСУДПУ

Протокол № 1

від 6 жовтня 2011 року

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО СТУДЕНТІВ

Уманського державного педагогічного університету
імені
Павла Тичини

Умань-2011

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Наукове товариство студентів УДПУ імені Павла Тичини (даліНТСУДПУ) є науковою самоврядною організацією студентів університету, що сприяє підвищенню рівня зацікавленості студентів у розвитку науки та пропагує наукові цінності у молодіжному середовищі університету.

1.2. Членами НТСУДПУ є студенти УДПУ імені Павла Тичини, які набули членство в НТСУДПУ відповідно до процедури, зазначеної в даному Положенні.

1.3. Осередок центральних керівних органів НТСУДПУ: вул. Садова 2, м. Умань, Черкаська обл., Україна.

2. СТАТУС НТСУДПУ

2. НТСУДПУ створено на добровільних засадах за ініціативою студентів УДПУ імені Павла Тичини і діє на підставі цього Положення, яке набуває чинності з моменту його підписання проректором з наукової роботи, в межах УДПУ імені Павла Тичини

2.1. НТСУДПУ у своїй діяльності керується чинним законодавством, Статутом УДПУ імені Павла Тичини та даним Положенням.

2.2. Свою діяльність НТСУДПУ здійснює на засадах:

-          верховенства наукової творчості та змагальності;

-          рівності усіх членів та гласності у роботі;

-          органічного зв’язку навчання та науково-дослідної роботи.

3. МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ І ЗАВДАННЯ

3.1. Основною метою діяльності НТСУДПУ є всебічне сприяння творчій та науковій діяльності, підвищення рівня методичної підготовки, розвитку наукового мислення і навичок дослідницької роботи студентів університету.

3.2. Основними завданнями НТСУДПУ є:

-          заохочення та формування умов для розкриття наукового та творчого потенціалу студентів університету;

-          допомога у забезпеченні глибокого вивчення і освоєння дисциплін навчального плану;

-          популяризація наукової діяльності серед студентів університету;

-          організація роботи студентів, заохочення та залучення їх до участі у науковому житті університету;

-          пошук та підтримка талановитих дослідників серед студентів університету;

-          сприяння підвищенню якості фахової підготовки та кваліфікаційного рівня майбутніх вчителів;

-          організація співробітництва із студентами інших вищих навчальних закладів, а також молодіжними організаціями;

-          сприяння обміну науковою інформацією між членами НТСУДПУ та координація їх дій.

3.3. Для досягнення цілей і виконання завдань своєї діяльності, НТСУДПУ:

-          організовує роботу студентів у наукових осередках, заохочує їх до участі у науковому житті університету;

-          готує та представляє пропозиції щодо розвитку та вдосконалення наукової діяльності студентів, а також щодо вдосконалення освітнього процесу;

-          організовує та проводить наукові конференції, конкурси на кращу студентську наукову роботу, семінари, круглі столи, лекції, дебати та інші форми науково – освітньої роботи;

-          сприяє виданню наукових праць студентів;

-          здійснює іншу діяльність відповідно до цього Положення.

4. ЧЛЕНСТВО В НТСУДПУ

4.1. Членство в НТСУДПУ є вільним для студентів університету.

4.2. Членом НТСУДПУ може бути студент університету, який успішно засвоює навчальну програму, виявив бажання стати членом в НТСУДПУ та визнає дане Положення.

4.3. Прийом у члени НТСУДПУ здійснюється на підставі поданої на ім’я Голови НТСУДПУ заяви та набуває чинності з дня прийняття рішення про зарахування до членів НТСУДПУ. 

5. ПРАВА ЧЛЕНІВ НТСУДПУ

5.1. Члени НТСУДПУ мають право:

-          обирати та бути обраними у керівні органи НТСУДПУ;

-          брати участь в обговоренні питань, пов’язаних з організаційною діяльністю НТСУДПУ та вносити пропозиції щодо вирішення цих питань;

-          вносити пропозиції стосовно вдосконалення форм та методів діяльності НТСУДПУ;

-          виступати з доповідями на конференціях, круглих столах та інших подібних заходах, а також брати участь в конкурсах наукових робіт;

-          представляти результати своєї наукової роботи у виданнях університету;

-          отримувати методичну та інформаційну допомогу з боку НТСУДПУ;

-          вийти з числа членів НТСУДПУ за власним бажанням.

Даний перелік прав не є вичерпним. Члени НТСУДПУ можуть наділятися й іншими правами відповідно до цього Положення.

6. ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ НТСУДПУ

6.1. Члени НТСУДПУ зобов’язані:

-          дотримуватися вимог цього Положення;

-          брати участь у діяльності НТСУДПУ;

-          сумлінно та вчасно виконувати покладені на них обов’язки;

-          брати активну участь у науковій роботі, виступати з науковими доповідями;

-          сприяти діяльності НТСУДПУ. 

7. ВИКЛЮЧЕННЯ ЗІ СКЛАДУ ЧЛЕНІВ НТСУДПУ

7.1. Член НТСУДПУ може вийти зі складу членів НТСУДПУ за власним бажанням шляхом подання заяви на ім’я Голови НТСУДПУ.

7.2. Член НТСУДПУ, який не виконує покладених на нього цим Положенням обов’язків, може бути виключений з НТСУДПУ за рішенням Конференції НТСУДПУ.

7.3. За членом, виключеним з НТСУДПУ, зберігається право подати апеляцію до Правління НТСУДПУ у місячний термін з дня прийняття рішення про виключення. 

8. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА НТСУДПУ

8.1. Структурними підрозділами НТСУДПУ є Наукові товариства студентів інститутів та факультетів УДПУ імені Павла Тичини.

8.2. Органами управління НТСУДПУ є:

-          Правління НТСУДПУ (далі Правління);

-          Виконавчий комітет НТСУДПУ (далі Виконавчий комітет);

-          Голова НТСУДПУ;

-          Перший заступник Голови НТСУДПУ (далі Перший заступник), який виконує обов’язки Голови Виконавчого комітету НТСУДПУ;

-          Заступник Голови НТСУДПУ.

9. ПРАВЛІННЯ НТСУДПУ

9.1. Правління є найвищим керівним та координаційним органом НТСУДПУ.

9.2. До складу Правління входять: Голова НТСУДПУ, Перший заступник, який виконує обов’язки Голови Виконавчого комітету, заступники та секретар НТСУДПУ.

9.3. Право голосу мають усі члени Правління. Кожен член Правління має один голос. Рішення приймаються простою більшістю голосів із числа членів, присутніх на засіданні.

9.4. Правління може збиратися на чергові та позачергові засідання.

9.4.1. Чергові засідання скликаються Головою згідно вимог даного Положення, але не рідше двох разів на семестр.

9.4.2. Позачергові засідання скликаються рішенням Правління або на вимогу не менш як 1/3 членів НТСУДПУ або у зв’язку із припиненням повноважень Голови.

9.4.3. Засідання Правління є повноважним, якщо на ньому присутні не менш як 1/3 членів НТСУДПУ.

9.5. Робота Правління є відкритою. Бажаючі можуть бути присутніми на засіданнях Правління на підставі заяви, поданої на ім’я Голови НТСУДПУ.

9.6. Правління НТСУДПУ:

-          приймає рішення про поточну роботу НТСУДПУ, здійснює її організацію та координацію;

-          затверджує кандидатури Першого заступника, заступників та секретаря на підставі подання Голови НТСУДПУ;

-          вносить зміни й доповнення до Положення про НТСУДПУ не менш як 2/3 голосів із числа учасників, присутніх на засіданні;

-          обирає Голову НТСУДПУ та звільняє його з посади відповідно до цього Положення;

-          заслуховує і затверджує звіт Голови та Першого заступника, який виконує обов’язки Голови Виконавчого комітету;

-          затверджує план діяльності НТСУДПУ та вносить зміни до нього;

-          приймає рішення про поточну роботу НТСУДПУ, здійснює її організацію та координацію;

-          готує план діяльності НТСУДПУ;

-          створює допоміжні та тимчасові органи НТСУДПУ, визначає їх компетенцію відповідно до даного Положення;

-          здійснює іншу діяльність згідно з цим Положенням.

10. ГОЛОВА НТСУДПУ

10.1. Голова очолює НТСУДПУ та є її повноважним представником.

10.2. Голова обирається загальними зборами членів НТСУДПУ терміном на один рік. Рішення про обрання затверджується Наказом Проректора з наукової роботи УДПУ імені Павла Тичини.

10.3. Кандидатом на посаду Голови може бути кожен член НТСУДПУ, який проявив здібності до наукової та організаційної роботи.

10.4. Голова НТСУДПУ в межах наданих повноважень:

-          головує на засіданнях Правління НТСУДПУ;

-          подає кандидатури Першого заступника, секретаря та уповноважених заступників на затвердження Правління;

-          скликає чергові та позачергові засідання Правління;

-          виступає зі звітом про діяльність НТСУДПУ;

-          здійснює іншу діяльність згідно з цим Положенням.

10.5. Голова НТСУДПУ може в будь-який час бути відкликаний рішенням Правління на його прохання, а також у зв’язку з визнанням його роботи незадовільною Правлінням НТСУДПУ, або через інші обставини, які унеможливлюють виконання ним своїх обов’язків.

10.6. У випадку відсутності Голови або припинення його повноважень, обов’язки Голови НТСУДПУ покладаються на Першого заступника. У випадку відсутності Першого заступника або заступника, а також у випадку припинення їх повноважень, функції Голови тимчасово покладаються на одного із членів НТСУДПУ за рішенням Правління, до обрання нового складу Правління.

10.7. Порядок здійснення та припинення повноважень Першого заступника та заступників Голови визначаються Правлінням відповідно до Положення про НТСУДПУ.

10.8. Секретар НТСУДПУ:

-          веде діловодство НТСУДПУ;

-          підписом засвідчує документи НТСУДПУ;

-          відповідає за архів НТСУДПУ;

-          відповідальний за інформаційне забезпечення діяльності НТСУДПУ та його підрозділів.

10.9. Припинення повноважень Голови НТСУДПУ має наслідком припинення повноважень членів Правління.

11. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НТСУДПУ

11.1. Для виконання програм діяльності НТСУДПУ, створюється Виконавчий комітет НТСУДПУ (далі Виконавчий комітет), метою якого є виконання поточних проектів, ініційованих Правлінням, та окремих завдань, що потребують додаткової уваги.

11.2. Обов’язки Голови Виконавчого комітету виконує Перший заступник Голови НТСУДПУ.

11.3. Голова Виконавчого комітету пропонує програму реалізації проектних завдань НТСУДПУ протягом одного місяця після призначення.

11.4. Виконавчий комітет здійснює свою роботу в рамках плану, затвердженого Правлінням.

11.5. Голова Виконавчого комітету є відповідальним за реалізацію плану діяльності Виконавчого комітету, про що звітує на засіданнях Правління не рідше одного разу на семестр. 

12. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З ІНШИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НТСУДПУ

12.1. Голова представляє НТСУДПУ у відносинах із студентськими, молодіжними та іншими організаціями, взаємодія з якими не суперечить Статуту університету та даному Положенню.

12.2. Голова може делегувати право ведення переговорів члену Правління.

12.3. Для забезпечення діяльності НТСУДПУ адміністрація університету створює необхідні умови для ефективної діяльності НТСУДПУ.

13. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ПОЛОЖЕННЯ

13.1. Положення ухвалюється рішенням загальних зборів та підлягає затвердженню Проректором з наукової роботи УДПУ імені Павла Тичини.

13.2. Доповнення та зміни до Положення ухвалюються Правлінням НТСУДПУ з подальшим їх затвердженням Проректором з наукової роботи.

13.3. Якщо окремі питання цього Положення визнаються недійсними, це не впливає на зміст даного Положення.

14. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

14.1. Положення набирає чинності з моменту його затвердження Проректором з наукової роботи.

14.2. Упродовж двох навчальних місяців з моменту введення в дію цього Положення, структура та робота НТСУДПУ повинна бути приведена у відповідність до цього Положення.

14.3. Це Положення складено на 9 аркушах українською мовою в 2 (двох) примірниках.

14.3.1. Один примірник даного Положення зберігається в Науковому відділі адміністрації університету, інший у Голови НТСУДПУ

Склад товариства »

Склад студентського наукового товариства

Науковий керівник – Балдинюк Олена Дмитрівна

  1. Завалко Альона (Голова СНТ)

  2.  Кокоша Антоніна (Замісник голови СНТ)

  3.  Чупіна Катерина (Секретар СНТ)

  4. Когут Ольга (Член СНТ)

  5. Чорний Юрій (Член СНТ)

Плани роботи товариства »

План  роботи

ради студентського наукового товариства

факультету соціальної  та психологічної освіти

Уманського державного педагогічного університету ім.. Павла Тичини  

 

Заходи

Дата проведення

Відповідальні

1.

Оновлення складу студентського наукового товариства факультету соціальної та психологічної освіти.

 

 

Вересень 2012 р.

 

 

Рада СНТ УДПУ ім.. Павла Тичини

2.

Визначення основних напрямів роботи студентського наукового товариства на 2012-2013 навчальний рік.

Затвердження плану роботи СНТ.

 

 

Вересень 2012 р.

 

 

Науковий керівник та голова ради СНТ факультету соціальної та психологічної освіти

3.

Проведення засідань ради СНТ університету

Другий вівторок місяця,15.00

Голова ради СНТ

4.

Організація і проведення бесіди студентського наукового товариства університету

21 жовтня 2012 р.

Рада СНТ УДПУ ім.. Павла Тичини

5.

Організація і проведення студентської науково-практичної лекції “Наукові дослідження студентів факультету соціальної та психологічної освіти: стан, проблеми та перспективи”

20 листопада 2012 р.

Голова ради СНТ

6.

Проведення перегляду документального кінофільму «Дети ленинградского»

23 листопада 2012 р.

Голова ради СНТ

7.

Проведення круглого столу «Що ми знаємо про субкультури?»

6 грудня 2012 р.

Члени ради СНТ

8.

Надсилання кращих наукових робіт студентів-переможців внутрішнього конкурсу до базових установ Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

Відповідно до наказу МОН України

 

Січень-Лютий

2013 р.

Відповідальний за сектор підготовки студентських наукових робіт ради СНТ

9.

Організація студентських науково-практичних конференцій на Інституті (за графіком проведення конференцій)

Березень 2013 р.

Відповідальний за сектор студентських конференцій ради СНТ,

Голова СНТ факультету

10.

Проведення заходу на тему: «Зупини насильство – захисти себе»

27 березня 2013 р.

Члени СНТ

11.

Проведення конкурсу соціальної реклами на тему «Я хочу жити саме так».

21 – 27 квітня 2013 р.

Голова СНТ

12.

Проведення психологічного тренінг на тему «Психологічні аспекти публічних виступів»

29 квітня 2013 р.

Члени СНТ

13.

Випуск збірника студентських наукових праць

2012 – 2013 р.

Науковий керівник СНТ

14.

Підведення результатів студентської наукової роботи за навчальний рік, звітування

Травень 2013 р.

Голова ради СНТ

15.

Висвітлення та пропагування наукових заходів та  результатів науково-дослідної роботи студентів університету засобами масової інформації

Протягом року

Голова ради СНТ 

Наукові дослідження »

Наукові дослідження студентів факультету соціальної та психологічної освіти, Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини:

стан, проблеми та перспективи

 

Основними напрямами науково-дослідної роботи студентів факультету соціальної та психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету ім.. Павла Тичини у 2012-2013 році були:

Участь в олімпіадах та конкурсах студентських наукових робіт;

Робота у складі науково-дослідних лабораторій, студентських проблемних груп, гуртків.

Підготовка наукових публікацій;

Участь у науково-практичних конференціях;

За сучасних умов найбільшого поширення в освітянському просторі вищої школи здобули студентські олімпіади, які стали певним індикатором розвитку системи залучення студентів до науково-дослідної роботи. Саме студентські олімпіади з різних напрямів підготовки, спеціальностей та дисциплін вже на перших курсах навчання виступають інструментом відбору талановитої молоді, що в подальшому дозволяє залучати її до творчої праці − участі у наукових програмах, проектах та інших формах науково-дослідної роботи студентів.

У 2012-2013 навчальному році найбільш масовою формою пошуку і підтримки обдарованої студентської молоді і, в той же час, впливовим фактором удосконалення навчального процесу, залишалась Всеукраїнська студентська конференція. 

В цілому в ній взяли участь майже 300 наукових робіт студентів. На заключному, Всеукраїнському етапі 49 кращих студентів представляли різноманітні університети відповідно до галузей і навчальних дисциплін. Приємно відзначити, що ми отримали 2 призових місця.

Фактично учасники  виправдали сподівання науково-педагогічного колективу і студентства університету, здобувши перемогу в таких високих змаганнях. Під час захисту наукових робіт наші студенти аргументовано відстоювали результати своїх досліджень, демонстрували володіння сучасною науковою термінологією, вміння використовувати інформаційно-технічні засоби.

Вже кілька років поспіль наш університет є базовим навчальним закладом для проведення студентських наукових заходів Всеукраїнського рівня. Залучення студентів до участі в проведенні наукових досліджень є одним із засобів підготовки і виховання майбутніх фахівців. У нашому університеті це завдання вирішується завдяки наявності значної кількості науково-дослідних лабораторій, наукових гуртків, проблемних груп. Під керівництвом досвідчених вчених, спеціалістів багато студентів виконують наукові роботи.    У 2012/2013 навчальному році студенти мали змогу презентувати результати своїх наукових досліджень на студентських науково-практичних конференціях. Крім того, наші студенти активно виступають з доповідями на конференціях, що проводяться в інших містах України.

Приємно відзначити, що статті наших студентів активно друкують і за межами нашого університету.

Аналіз результатів студентської наукової діяльності за минулий навчальний рік дозволив визначити найкращі структурні підрозділи з наукової роботи. При проведенні рейтингу, враховувалися показники з усіх напрямів діяльності.

Щодо перспектив роботи СНТ, то на нашу думку, потребують розв’язання такі питання, як:

-       Удосконалення критеріїв оцінювання ефективності системи роботи студентського наукового товариства;

-       Презентація та популяризація наукової роботи серед студентів молодших курсів;

-       Запровадження активної взаємодії з Радою молодих вчених УДПУ;

-       Налагодження зв’язків та співпраці  з науковими товариствами інших університетів міста й України.

На останок хочемо зазначити, що на початку навчального року було оновлено склад ради студентського наукового товариства факультету та сплановано його роботу.

Ми щиро сподіваємось на подальші успіхи студентства у науково-дослідницькій роботі, бо впевнені, що немає майбутнього у науці без джерела молодої сили!

03.10.13 »

03.10.2013 відбулося засідання Студентського Наукового товариства. Завданням засідання було посприяти організації насиченої та активної наукової діяльністі на факультеті.

В результаті роботи товариства, було прийнято рішення про ряд заходів, що відбуватимуться в його рамках впродовж І семестра, зокрема: перегляд фільму про проблему вибору та вміння розпізнати підказки долі. Такий захід

спрямований на популяризацію кращого досвіду позитивного впливу кіноосвіти на розвиток творчого потенціалу людини.

Заплановоно проведення акції з популяризації Всесвітнього дня психічного здоров’я. Для студентів у відведений час будуть працювати пункти, де можна буде пройти експрес-діагностику психічного стану, щоб краще розуміти себе. Усі бажаючі матимуть змогу дізнатися власний рівень самооцінки, тривожності та свої особистісні характеристики.

Під час засідання СНТ були обговорені основні напрямки роботи, а також визначені пріоритети та цілі.

На факультеті планується проведення низки заходів, адже найкраще свої знання здобувати на практиці.

Перегляд кінофільму »

У вівторок 19 листопада студентським науковим товариством факультету був організований показ фільму «7 життів». Стрічка, що не залишила байдужим  жодного із присутніх.

PB190008-480x360

Сучасне суспільство влаштоване так, що ми не жертвуємо собою заради інших, ми – егоїсти, ну ще пару гривень МИ можемо відірвати від своєї кишені для допомоги, а потім хизуватися цим при кожному можливому випадку.

У фільмі показана трагедія людини, коли його життя стає порожнім, страшним від спогадів і провини, коли герой  не може жити з думкою, що він причина зла  і  шукає спосіб вижити …..

Є люди, які ніколи не роблять поганих вчинків, і  раптом зробивши такий, впадають в депресію, аж до безглуздого самогубства.

У цьому фільмі  неможливість продовжувати порожнє, страшне від спогадів і провини життя, дає надію  тим, хто знає, що робити з цим життям, але позбавлені можливості.

Фільм викликав безліч емоцій, аудиторія була вражена, тим, що відбувалося на екрані, а на останньому епізоді по обличчю багатьох глядачів скотилася сльоза.

PB190011-480x360

Після закінчення перегляду фільму присутній аудиторії було запропоновано пройти анкетне опитування, відповідаючи на питання якого, глядачі мали можливість ще раз оцінити і структурувати власні емоції.

Фільм «7 життів» надовго вкарбується у пам’ять глядачів. І ми сподіваємося, що всі присутні зрозуміли важливу істину, що якщо у тебе немає можливостей зробити щось важливе – потрібне – корисно, то дай цей шанс іншим.

Феноменологія страху »

26 лютого 2014 року студентським науковим товариством факультету соціальної та психологічної освіти був проведений захід «Феноменологія страху та засоби його подолання».

Заздалегідь учасниками СНТ академічним групам було роздано опитувальник ієрархічної структури актуальних страхів особистості, що дало можливість визначити рівень страху студентів ФСПО.

В ході засідання було обговорено такі питання:

- феноменологія страху

- класифікація основних видів страху;

- причини виникнення страху;

- особливості поведінки людини в умовах негативних емоційних процесів;

- ефективні засоби та прийоми подолання існуючих страхів.

Тема була актуальною та цікавою для студентів, адже кожен має власні страхи, що виявляються в повсякденному житті, перешкоджають планам на майбутнє, сковують і паралізують вольову сферу особистості.

Практикуючий психолог Клименко Юлія Анатоліївна презентувала студентам методику боротьби зі страхом та провела тренінгові заняття з метою зниження інтенсивності прояву страху. Студенти проявили активність, зацікавленість, брали участь в обговоренні злободенних питань, висловлювали власні думки, виконували різноманітні завдання.

На завершення засідання студентам була презентована пам’ятка «Що робити зі страхом», яка включала в себе принципи боротьби з основними страхами людини.

Дякуємо за допомогу в проведенні засідання СНТ практикуючому психологу Клименко Юлії Анатоліївні.